هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

مقصود رهبرنیا
لیسانس مهندس راه و ساختمان
فوق لیسانس مدیریت ساخت

مدیر عامل

علی اکبر کاظمی دادور
لیسانس مهندس راه و ساختمان
فوق لیسانس مدیریت اجرایی

اعضای هیأت مدیره

حسن رهبرنیا
سعید رهبرنیا
شهلا ساده سپهر